COT ALGEMENE (ONLINE + LIVE) VOORWAARDEN

Bekijk heel de veiling

Algemene Voorwaarden van Stichting COT.  

Algemeen:

Artikel 1:

 1. De Stichting Centraal Opfok- en Teststation, hierna te noemen: Stichting COT, organiseert veilingen van dieren, embryo's en spermarietjes van de deelnemende stamboeken aan Stichting COT. Stichting COT heeft ten doel om als intermediair dieren op te fokken en te testen, primair voor de vleesveesector, maar niet gelimiteerd tot de vleesveesector, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting COT heeft als intermediair ten doel de afzet van fokvee, slachtvee, spermarietjes en embryo’s te bevorderen en zowel nationaal als internationaal te verkopen.
 2. De veiling die Stichting COT online organiseert worden hierna genoemd, Online veiling, de fysieke veiling die Stichting COT organiseert worden hierna Fysieke veiling genoemd. Wanneer beide veilingen worden bedoelt, worden die hierna genoemd, Veilingen.
 3. De eigenaar van het ingezonden dier of de gemachtigde vertegenwoordiger van de eigenaar van het ingezonden dier, op voorwaarde dat deze eigenaar lid is van een van de deelnemende vleesveestamboeken, hierna te noemen, Inzender.
 4. Alle deelnemers die aan de online veiling van Stichting COT deelnemen dienen meerderjarig en juridisch bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en worden hierna Juridisch bevoegde personen genoemd.
 5. Alle juridisch bevoegde en meerjarige personen die als deelnemer in de veilingen van Stichting COT deelnemen, bieden of kopen worden hierna Koper genoemd.
 6. Inzenders dienen de formulieren @COT Verklaring Inzender & Eigenaar en @COT Individueel dierenpaspoort Inzender & Eigenaar, hierna te noemen COT Aanmeldingsformulieren, volledig, correct en naar waarheid in te vullen.
 7. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt hierna RVO genoemd.
 8. Het identificatie en registratie systeem van RVO wordt hierna I&R systeem genoemd.
 9. Additionele kosten, van welke aard ook al, die betrekking hebben tot het exporteren van dieren, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten, onderzoekskosten, administratiekosten, NVWA kosten en transportkosten, worden hierna Exportkosten genoemd.
 10. Het intellectuele eigendom van het COT, zoals URL’s, geregistreerde handelsnamen, logo’s, websites, erkenningen, predicaten, opfoktechnieken, formulieren, alle bestanden en data, en wat dies meer zij, van welke aard ook al, is en blijven eigendom van het COT en wordt hierna genoemd Intellectueel eigendom.

Verplichtingen Stichting COT:

Artikel 2:

 1. Stichting COT is gehouden de foktechnische kwaliteit van de dieren die worden ingebracht zoveel mogelijk te bewaken en te registreren en te documenteren.
 2. Stichting COT is slechts gehouden tot de organisatorische activiteiten van het opfokproces en het veilings- en koopproces en van het financiële afhandelingsproces en het in bezit stellen aan de koper van de geveilde dieren aan de nieuwe eigenaar, zonder dat de dieren eigendom worden van Stichting COT. De dieren blijven te allen tijde eigendom van de inzender en het eigendom gaat over op de koper onmiddellijk nadat het dier door de koper is betaald en aan de koper is geleverd. Stichting COT heeft een bemiddelende rol tussen de  inzender en de koper.
 3. Stichting COT verstrekt in geval van een fysieke veiling biednummers aan aspirant kopers. Deze biednummers worden verstrekt na voltooien van de COT registratie documenten. De persoonlijke gegevens worden door Stichting COT zorgvuldig bewaard.
 4. Stichting COT laat voldoende tot uitdrukking komen welke dieren deelnemen aan de veilingen. Deze dieren worden met de overeenkomstige informatie op de website van Stichting COT gevisualiseerd.

Informatie:

Artikel 3:

 1. Alle informatie over de dieren wordt door Stichting COT zorgvuldig samengesteld, Stichting COT kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer de informatie op enig moment onjuist blijkt te zijn.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender om de juistheid van de identificatie en registratie informatie van het dier te controleren en Stichting COT voor aanvang van de veilingen schriftelijk op de hoogte te stellen indien deze informatie onjuist is en daarbij aan te geven welke informatie juist is. Stichting COT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het visualiseren van de juistheid van de informatie van de dieren wanneer deze informatie niet juist is.
 3. De kopers zijn verplicht om op verzoek van Stichting COT informatie te verschaffen over hun solvabiliteit, waarbij zij bescheiden aan Stichting COT dienen te overleggen waaruit deze solvabiliteit blijkt. Door deelname aan de veilingen gaan kopers uitdrukkelijk akkoord dat Stichting COT deze informatie mag inwinnen bij eventuele derde partijen.

Veilingregels:

Artikel 4:

 1. De leiding van de veilingen zijn in handen van de fysieke veilingmeester en de online veilingmeester. De veilingmeesters wordt aangesteld door Stichting COT.
 2. De online of fysieke veilingmeester heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het weigeren van biedingen, de toewijzing van de kavels en de gunning van de kavels. De online of fysieke veilingmeester kan zonder opgave van redenen een bod of een persoon als koper weigeren. Indien er naar het oordeel van de veilingmeester te weinig aspirant kopers zijn kan hij in overleg met de coördinator besluiten de veilingen geen doorgang te laten vinden. De veilingmeester is in overleg met de coördinator gemachtigd om zonder opgave van redenen de volgorde van de te veilen dieren te bepalen en te wijzigen en dieren uit de veiling te nemen.
 3. De dieren worden in geval van een fysieke veiling in de eerste veilingronde middels opbod op het hoogste bod gezet door juridisch bevoegd persoon. Blijft dit bod de hoogste dan wordt de juridisch bevoegd persoon automatisch de koper.  
 4. De dieren, embryo’s en spermarietjes worden in een fysieke veiling en een online veiling bij opbod verkocht met een vooraf bepaald minimum inzetbedrag. Alle biedbedragen zijn exclusief BTW.

Inzenders:

Artikel 6:

 1. Voorafgaande aan het inzenden van dieren ontvangt de inzender de COT aanmeldingsformulieren, die hij volledig naar waarheid ingevuld en ter akkoord dient te ondertekenen en voorafgaande aan het inzenden dient te retourneren, waarmee hij zich ook uitdrukkelijk akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.
 2. De inzender verklaart bij de inzending van dieren, zowel het COT bestuur als geheel, alsook iedere bestuurder afzonderlijk, volmacht te verlenen om op naam en rekening en risico van de inzender, het dier tijdens de opfokronde te verzorgen en te behandelen, registratie te doen, online aan te bieden, te promoten, te veilen en na de veiling aan de koper in eigendom te stellen.
 3. Stichting COT heeft het recht om naar eigen inzicht de dieren te veilen op de COT veilingen en aan kopers toe te wijzen.
 4. De inzender verklaart hiermee zijn handelsbevoegdheid van de ingebrachte dieren.
 5. De inzender vrijwaart Stichting COT voor alle aanspraken van derden, van welke aard ook al, die enig recht op de door de inzender ingebrachte dieren doen gelden.

Privacy verklaring inzenders:

Artikel 6.1:

 1. De inzender geeft uitdrukkelijk toestemming dat alle benodigde (naam, adres, woonplaats) gegevens van inzender openbaar worden gemaakt op de website van het COT.

Verplichtingen inzender:

Artikel 7:

 1. Inzenders zijn verplicht om de COT aanmeldingsformulieren voor inzenders volledig in te vullen en te ondertekenen en deze formulieren te retourneren aan de coördinator van het COT. Deze formulieren kunnen worden opgevraagd bij de coördinator en kunnen worden gedownload van de COT website. Inzenders zijn verplicht hun dieren in een adequate conditie aan te leveren op een door Stichting COT bepaald tijdstip en locatie.
 2. De inzender verklaart dat Stichting COT het ingebrachte dier ter veiling mag aanbieden. Mocht de inzender om wat voor reden dan ook een dier niet ter veiling willen aanbieden, dan is hij aan Stichting COT de vergoeding van de actuele veilingkosten verschuldigd over de vooraf vastgestelde inzetprijs. Wanneer de inzender het door hem ingebrachte dier niet wil veilen om veterinaire redenen, overlegt Inzender een wettig veterinair rapport of een dierenartsverklaring waaruit voldoende bewijs blijkt dat het dier redelijkerwijs niet ter veiling kan worden aangeboden.
 3. De vervoerskosten voor het inbrengen van de dieren zijn voor rekening van de inzender.
 4. De inzender verklaart BTW plichtig te zijn en is verplicht waar van toepassing zijn BTW nummer kenbaar te maken voor het afhandelen van wettelijke BTW verplichtingen.
 5. Voor embryo’s betaalt de inzender een inbrengbedrag van € 25,00 per stuk en voor rietjes betaalt de inzender €3,50 per stuk aan Stichting COT, met een te veilen minimum aantal van 5 stuks en een bedrag van €17,50 per keer.
 6. Aangeboden embryo's en spermarietjes dienen EU-gecertificeerd te zijn en gewonnen door een internationaal erkend en geregistreerd KI station in Nederland of daarbuiten.

Veterinaire voorwaarden:

Artikel 8:

 1. De dieren worden, voorafgaand aan de veilingen, veterinair onderzocht door een daartoe bevoegde dierenarts.
 2. De ingezonden dieren dienen IBR en Lepto en BVD vrij te zijn. Inzender overlegt bij registratie een gezondheidscertificaat van de GD dat het bedrijf op het moment van inzenden IBR, Lepto en BVD gecertificeerd vrij is. Indien het bedrijf van inzender niet gecertificeerd vrij is van deze dierziekten, moeten de individuele dieren op dierniveau worden onderzocht en vrij zijn van deze dierziekten voordat de dieren worden aangeleverd en zodra deze dieren op het I&R systeem van het COT worden aangevoerd, moet er nogmaals een onderzoek plaatsvinden van IBR en Lepto. De inzender overlegt tevens een internationaal erkende DNA ouderschapsverificatie. Alle kosten van de in dit lid 2 genoemde onderzoeken zijn voor rekening van de inzender.
 3. Indien tijdens het veterinair onderzoek zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel een situatie voordoet waarvan Stichting COT redelijkerwijs van mening is dat dit aan de informatie van het dier moet worden toegevoegd, verklaart de inzender zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Mocht de situatie een dergelijk gebrek opleveren dat het dier redelijkerwijs niet voor de fokkerij kan worden ingezet, zal het dier op rekening van inzender worden geretourneerd aan de inzender en verklaart de inzender zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 4. Indien blijkt dat een dier, nadat het 24 maanden oud geworden is, niet bevrucht (uitsluitend te bepalen door een vruchtbaarheidsonderzoek van een bevoegde instantie) zal de koop teniet worden gedaan en wordt het dier op kosten van de koper terugbezorgd op de locatie van de inzender. De koper krijgt in dit geval het volledige aankoopbedrag van het dier van inzender teruggestort op de bankrekening van koper, uitgezonderd de veilingkosten. De inzender en de koper gaan uitdrukkelijk akkoord met deze regeling en gaan tevens uitdrukkelijk akkoord met de fysieke conditie waarin het dier zich op dat moment bevindt. Als alternatief kan het dier onmiddellijk na de vaststelling van het vruchtbaarheidsonderzoek ter slacht worden aangeboden, waarbij de koper schadeloos wordt gesteld van het verschil in bedrag van slachtopbrengst en aankoopprijs exclusief de veilingkosten.

Risico’s:

Artikel 9:

 1. De ingebrachte dieren bevinden zich op het COT uitsluitend op eigendom van inzender en voor rekening en risico van de inzender, totdat het eigendom en daarmee tegelijkertijd het risico overgaat op de koper. De inzender is voldoende op de hoogte dat zijn ingebrachte dieren tijdens de gehele opfokronde zijn eigendom blijft en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. Stichting COT kan tijdens het gehele verblijf op het COT op geen enkele manier schade worden aangerekend, van welke aard de schade ook al. Ook kan Stichting COT op geen enkele manier calamiteiten worden aangerekend, van welke aard de calamiteit ook al indien het ingebrachte dier ziek, verloren of beschadigd raakt of indien het dier een ander dier of persoon beschadigt, van welke aard de beschadiging ook al mag zijn.
 2. Stichting COT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook al, die is toegebracht door dieren aan personen of eigendom van derden. De aansprakelijkheid voor deze schade blijft te allen tijde volledig voor risico en kosten van de inzender.
 3. Inzender dient zich individueel voorafgaande aan het inzenden van dieren naar het COT voldoende te verzekeren voor de gevallen benoemd in lid 1 en 2 van dit artikel.

Veilingen verkoop:

Artikel 10:

 1. De inzender en de koper vrijwaart Stichting COT voor alle aansprakelijkheid, van welke aard ook al, voortkomend uit het veilingproces.
 2. De eerste ronde van de fysieke veiling wordt gehouden volgens het principe van opbieden, waarmee het inzetbedrag voor de tweede ronde van de digitale veiling wordt vastgesteld. Blijft het inzetbedrag ongewijzigd dan wordt de juridisch bevoegd persoon die heeft ingezet automatisch de koper.
 3. De online veiling wordt gehouden middels het online bieden vanaf een vooraf aangegeven inzetprijs.
 4. De veilingen zullen geschieden onder de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden. Deelneming aan de veilingen betekent dat alle kopers de inhoud van deze voorwaarden kennen en uitdrukkelijk accepteren.

Vergoeding Stichting COT:

Artikel 11:

 1. Koper betaalt aan Stichting COT een vooraf vastgesteld percentage over het door hem uitgebrachte hoogste bod als veilingkosten, exclusief 21% BTW. Het geldende percentage als veilingkosten kan door koper worden opgevraagd voor iedere fysieke veiling en in geval van een online veiling worden deze kosten direct op de website gevisualiseerd zodra de veiling geopend is.
 2. De minimum veilingkosten voor veilingen bedraagt per dier minimaal €125,00, exclusief 21% BTW, ongeacht wanneer het dier voor een lager bedrag wordt verkocht en daardoor de veilingkosten lager uitvallen dan €125,00, exclusief 21% BTW.                                                          

Kopers:

Artikel 12:

 1. Iedere koper verklaart juridisch bevoegd te zijn om aan veilingen deel te nemen en worden geacht voor zichzelf te hebben geboden of gekocht en zijn voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien aansprakelijk zonder zich op de aansprakelijkheid van een derde partij, namens wie hij stelt gehandeld te hebben een beroep te kunnen doen.
 2. De koper dient zijn verplichtingen direct na de veilingen te voldoen aan Stichting COT. Betaling van de koopsom dient te geschieden met betaling van een factuur of in contanten of door middel van een eenmalige machtiging tot automatische incasso welke machtiging onmiddellijk na aankoop van het dier dient te worden ondertekend.
 3. De buitenlandse koper dient eveneens zijn verplichtingen onmiddellijk na de veiling te voldoen aan Stichting COT, met dien verstande dat het totale factuurbedrag binnen 7 dagen volgend op de veilingen dient te zijn voldaan. Voor alle buitenlandse kopers geldt dat wanneer de aangekochte dieren in quarantaine moeten worden geplaatst, dat additionele onderzoeken nimmer leidt tot ontbinding van de aankoop. Alle kopers zijn te allen tijde verplicht om het totale factuurbedrag te voldoen. Mocht zich een situatie voordoen dat een dier na aankoop middels een additioneel onderzoek negatief scoort, dan is dat voor volledig voor risico en rekening van de koper en kan koper geen aanspraak maken op schadeloosstelling of ontbinding van de aankoop, uitgezonderd negatieve vruchtbaarheidsonderzoeken volgens artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden. Kosten voor het verblijf in quarantaine zijn dezelfde als de kosten tijdens het verblijf van de opfokronde. Alle additionele exportkosten zijn voor rekening van de koper. Alle exportkosten dienen bij aankoop onmiddellijk na de veilingen worden betaald tegelijkertijd met de totale kosten van de aankoop van het dier.
 4. Indien op de dag van de veilingen of de dagen erna blijkt dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Stichting COT het recht het verkochte dier opnieuw te veilen, waarbij eventuele biedingen door de oorspronkelijke koper worden genegeerd. De oorspronkelijke koper is gehouden het verschil tussen zijn hoogste bod en een eventuele lager bod van een nieuwe koper, alsmede alle kosten die direct verband houden met het opnieuw veilen van het dier, aan Stichting COT te voldoen, terwijl hij geen enkele aanspraak, van welke aard ook al, kan maken in het geval dat er opnieuw een hoger bod op het dier wordt uitgebracht.
 5. In geval van een fysieke veiling dient koper onmiddellijk na gunning onder vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. In geval van een online veiling dient een koper het online registratieproces voorafgaande aan de veiling te voltooien.
 6. Betaling van welke aard ook al, aan een ander dan Stichting COT, bevrijdt koper noch inzender of iemand anders van betalingsverplichtingen aan Stichting COT.
 7. Alle te veilen dieren worden verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van de veilingen of aflevering aan koper bevinden met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Geen koper kan zich beroepen op een onjuiste omschrijving, benaming of andere gebreken, van welke aard ook al.
 8. De koper is waar van toepassing verplicht kenbaar te maken onder welk BTW nummer zij geregistreerd staat met betrekking tot BTW verplichtingen. Koper is verplicht met een fysieke veiling dit schriftelijk op het formulier met het biednummer in te vullen. In geval van een online veiling voorziet het online registratieproces in deze verplichting. In geval van buitenlandse kopers dienen deze kopers een geldig BTW nummer te overleggen, waardoor zij gevrijwaard zijn van BTW. De BTW op provisies blijft ook voor buitenlandse kopers betaalbaar.
 9. Er zal nimmer worden geleverd aan kopers uit sanctie landen, waarop een sanctie met koop en verkoopverbod rust. Kopers uit deze sanctie landen worden geweigerd om te bieden.

Eigendomsvoorbehoud:

Artikel 13:

 1. Totdat de koper volledig aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de inzender eigenaar van het verkochte dier, zelfs al mocht de koper reeds in het houderschap van het gekochte dier zijn gesteld.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de koper, indien hij in het houderschap van het gekochte dier is gesteld, verplicht om het verkochte dier te verzekeren tegen diefstal, schade of overlijden.

Privacy verklaring koper:

Artikel 13.1:

 1. Koper geeft het COT uitdrukkelijk toestemming voor het openbaar maken van (naam, adres en woonplaats) gegevens van koper op de COT website na afloop van de online veiling of fysieke veiling of een combinatie van die twee veilingen.
 2. Indien koper geen toestemming geeft voor het openbaar maken van het voornoemde in artikel 13.1, dient de koper dit voorafgaand aan de veiling en voorafgaand aan het bieden, schriftelijk kenbaar te maken aan zowel de websitebeheerder alsook aan de secretaris van het COT.

Verwijdering en afgifte van dieren:

Artikel 14:

 1. Alleen bij volledige afhandeling van alle verplichtingen van koper en inzender wordt de map met eigendomspapieren verstrekt aan koper, waarna afvoer mogelijk is en tevens de juridische aansprakelijkheid op dat moment op de nieuwe eigenaar overgaat. In het geval van een fysieke veiling zal koper het gekochte dier uiterlijk direct na afloop van de veilingen van het veilingterrein verwijderen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, heeft Stichting COT het recht het dier van het veilingterrein te verwijderen en elders te stallen, waarbij alle kosten voor rekening zijn van de koper. Koper gaat uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarde.
 2. De maandag volgend op de dag van de fysieke veiling is de uiterste datum waarop het dier moet worden afgehaald, tenzij met Stichting COT anders is overeengekomen, daarna wordt op kosten van koper het transport in eigen beheer geregeld. In geval van een online veiling zal het dier uiterlijk 7 dagen na de online veiling door koper worden verwijderd. Koper dient een afspraak te maken met beheerder om het dier op een onderling afgesproken tijdstip te verwijderen.
 3. Indien in het geval van een fysieke veiling de onmiddellijke verwijdering van het veilingterrein door onvoorziene redenen niet mogelijk is, dient terstond met de eigenaar van het terrein overlegd te worden over de mogelijkheden van een langer verblijf van het dier op het veilingterrein.
 4. Stichting COT geeft het dier af aan koper wanneer koper geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien koper ten tijde van het afhalen niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan wordt het dier niet aan koper afgegeven.

Aanvullende algemene voorwaarden

Artikel 15:

 1. Cot-stierenveiling.nl en het intellectueel eigendom van Stichting COT wordt georganiseerd, bewaakt  en onderhouden door Stichting COT.
 2. Hetzij iemand als bezoeker Cot-stierenveiling.nl bezoekt, hetzij iemand als koper op de kavels van Cot-stierenveiling.nl biedt, impliceert beiden uitdrukkelijk het deelnemen aan deze online veiling en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze aanvullende algemene online veilingvoorwaarden.
 3. Stichting COT verkoopt via haar website dieren namens en voor rekening van leden van de aan de Stichting COT deelnemende vleesveestamboeken. Stichting COT treedt op als veilingdienst en treedt op als tussenpersoon tussen inzender en koper. De koper dient zich via de website Cot-stierenveiling.nl te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de veilingen van Cot-stierenveiling.nl.
 4. Nadat de registratie door eventuele bezoekers en kopers is voltooid, worden de gegevens door Stichting COT geverifieerd. Stichting COT kan te allen tijde zonder opgaaf van reden eventuele bezoekers en kopers weigeren om deel te nemen aan veilingen op Cot-stierenveiling.nl.
 5. De koper die wenst te bieden dient zich via de website Cot-stierenveiling.nl te registreren op de voorgeschreven wijze van de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Met deze registratie aanvaart de koper uitdrukkelijk alle veilingvoorwaarden.
 6. Verder verklaart koper door deelname aan een veiling meerderjarig en juridisch bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het aangekochte dier.
 7. Stichting COT behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een online veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen.
 8. Op eerste verzoek van Stichting COT dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke hiervan wordt de koper uitgesloten van de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle informatie die door de koper aan Stichting COT wordt verstrekt bij de registratie volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper verklaard uitdrukkelijk dat deze informatie juridisch juist en volledig zijn en dat de persoonlijk verstrekte informatie van de koper zelf is. Mocht deze informatie, van welke aard ook al, op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht Stichting COT onmiddellijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een online veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen pertinent niet door een koper aan derden worden overgedragen, op welke wijze dit ook al kan gebeuren. Als de koper vermoedt dat iemand anders het wachtwoord van koper kent, moet de koper Stichting COT hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties op een online veiling van Cot-stierenveiling.nl die voortvloeien uit het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van koper, ook in het geval van misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord van koper wanneer die in handen van derden terecht komt.
 9. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de beschikbare diensten via de website Cot-stierenveiling.nl beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het volgen van de online veiling via het internet en het voor koper mogelijk maken om te participeren aan de online veiling. Stichting COT neemt geen enkele verantwoordelijkheid, van welke aard ook al, voor de organisatie en het verloop van de online veiling via haar website (bijvoorbeeld door het uitvallen van de website tijdens de online veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de online veiling). Stichting COT stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Stichting COT is de bezoeker en de koper verplicht om de computer en/of elk ander apparaat dat koper en bezoeker gebruikt om toegang te krijgen tot de online veilingwebsite adequaat te beveiligen en afdoende te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die in omloop kunnen zijn via internet.
 10. De dieren worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de online veiling. De foto’s, video’s, informatie en rapporten kunnen online worden bekeken. Indien inzender een minimale toewijzingsprijs voor zijn dier wil behalen die hoger ligt dan het vooraf ingestelde openingsbod, dient inzender zelf mee te bieden tot de gewenste minimale toewijzingsprijs wordt behaald.
 11. De verkoop komt tot stand volgens Nederlands juridisch veilingrecht door middel van toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag, te verhogen met de wettelijk verschuldigde BTW. De online veiling staat onder toezicht van een door Stichting COT aangewezen en te duiden COT online veilingmeester die een schriftelijke verklaring van de toewijzing van de kavels opmaakt.
 12. Bovenop de hoogst geboden toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stichting COT een vastgesteld percentage als veilingkosten aan Stichting COT voor al haar diensten en compensatie van de online veilingkosten. Stichting COT stuurt aan koper een factuur dewelke onmiddellijk doch uiterlijk binnen 48 uur betaalbaar is en voorafgaand aan de levering van de dieren door de koper vereffend dient te worden op de bankrekening van Stichting COT.
 13. De dieren worden toegewezen aan de hoogste bieder. Met het uitbrengen van ieder willekeurig bod verbindt de koper zich tot betaling van het totale afrekeningsbedrag dat zichtbaar is bij het bieden op de website van Stichting COT, tenzij daarna door een ander een hoger bod wordt geplaatst. Wanneer er geen enkel bod plaatsvindt verbindt de inzender van het dier zich om aan Stichting COT de veilingkosten te betalen over de vooraf bepaalde inzetprijs, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 14. Het factuurbedrag is door koper onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing aan de Stichting COT en betaalbaar tenminste binnen 48 uur na de toewijzing. Zodra koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan wordt het dier op een afgesproken tijdstip aan koper geleverd, volgens artikel 13 en 14 van deze voorwaarden.
 15. Noch de inzender, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de Stichting COT de dieren, volledig op eigen verzoek en op enig moment dat het de Stichting COT goeddunkt, aan een veterinair onderzoek heeft onderworpen.
 16. Stichting COT zal zich ingeval zich een geschil voordoet tussen de inzender en de koper welke verband houdt met de online veiling zoveel mogelijk zich inspannen om tussen partijen te bemiddelen en mogelijke oplossingen voorstellen. Mocht een van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing kan worden bereikt, beslist de kantonrechter. In dat geval zijn zowel inzender als koper elk voor hun eigen rechtskosten, van welke aard ook al, verantwoordelijk.

Geschillen:

Artikel 16:

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen van welke aard ook al geldt uitsluitend de Nederlandse tekst in deze voorwaarden. De vertaling van de additionele online veilingvoorwaarden gedaan door de Stichting COT of door een andere partij in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Versie 20-03-2024

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie