Export van cot stieren

24 feb. 2022

Export van stieren naar landen met een hogere IBR status.

Belangrijke kennisgeving!

Sinds 1 november 2021 zijn door Europese regelgeving de regels voor het exporteren van dieren vanuit Nederland naar Europese landen met een hogere IBR status behoorlijk aangescherpt. Het is vanaf deze datum niet meer mogelijk om een reguliere stalprocedure aan te vragen. De export van levende fokrunderen kan nu uitsluitend plaatsvinden via een officiële gecertificeerde exportstal. Deze Europese regelgeving zorgt voor veel problemen, zodat op het ogenblik de export vrijwel stil ligt. Het betreft landen met een hogere IBR status, met name Duitsland en België. Dit betekent dat het COT om financiële en organisatorische redenen voorlopig geen stieren meer kan exporteren naar buitenlandse kopers. Buitenlandse kopers dienen hier terdege rekening mee te houden en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de gehele exportprocedure vanaf de datum van de veiling.

 

Important notice!

The rules for exporting animals from the Netherlands to European countries with a higher IBR status have been considerably tightened since 1 November 2021, due to European regulations. From this date it is no longer possible to request a regular stable procedure. The export of live breeding cattle can now only take place via an official certified export stable. These European regulations cause many problems, so that exports are currently virtually at a standstill. This concerns countries with a higher IBR status, especially Germany and Belgium. This means that for financial and organizational reasons the COT can no longer export bulls to foreign buyers for the time being. Foreign buyers should take this into account and are personally responsible for the entire export procedure from the date of the auction.

 

Avis important!

Les règles d'exportation d'animaux des Pays-Bas vers les pays européens ayant un statut IBR plus élevé ont été considérablement renforcées depuis le 1er novembre 2021, en raison de la réglementation européenne. À partir de cette date, il n'est plus possible de demander une procédure d'écurie régulière. L'exportation de bovins reproducteurs vivants ne peut désormais avoir lieu que par l'intermédiaire d'une écurie d'exportation officielle certifiée. Ces réglementations européennes posent de nombreux problèmes, si bien que les exportations sont actuellement quasiment à l'arrêt. Cela concerne les pays ayant un statut IBR plus élevé, notamment l'Allemagne et la Belgique. Cela signifie que pour des raisons financières et organisationnelles, le COT ne peut plus exporter de taureaux vers des acheteurs étrangers pour le moment. Les acheteurs étrangers doivent en tenir compte et sont personnellement responsables de l'ensemble de la procédure d'exportation à compter de la date de l'enchère.

 

Wichtiger Hinweis!

Seit dem 1. November 2021 haben europäische Vorschriften die Regeln für den Export von Tieren aus den Niederlanden in europäische Länder mit einem höheren IBR-Status verschärft. Ab diesem Datum ist es nicht mehr möglich, ein reguläres stabiles Verfahren zu beantragen. Der Export von lebenden Zuchtrindern kann nur noch über einen offiziell zertifizierten Exportstall erfolgen. Diese Europäischen Regelungen bereiten viele Probleme, sodass der Export derzeit praktisch zum Erliegen kommt. Dies betrifft Länder mit einem höheren IBR-Status, insbesondere Deutschland und Belgien. Das bedeutet, dass das COT aus finanziellen und organisatorischen Gründen vorerst keine Bullen mehr an ausländische Käufer exportieren kann. Ausländische Käufer sollten dies berücksichtigen und sind für die gesamte Ausfuhrabwicklung ab dem Auktionsdatum selbst verantwortlich.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie