COT ALGEMENE (ONLINE + LIVE) VOORWAARDEN

View the entire auction

Algemene (online) voorwaarden van Stichting COT

1. Cot-stierenveiling.nl wordt georganiseerd door Stichting COT Centraal Opfok- en Teststation, hierna te noemen “Stichting COT”.

2. Hetzij iemand als bezoeker Cot-stierenveiling.nl bezoekt, hetzij iemand als koper op de kavels van Cot-stierenveiling.nl biedt, impliceert uitdrukkelijk beiden het deelnemen aan deze veiling en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.

3. Stichting COT verkoopt via haar website runderen namens en voor rekening van derden van de aan de Stichting COT deelnemende vleesvee stamboeken, hierna te noemen “Inzender”. Stichting COT treedt op als veilingdienst en treedt op als tussenpersoon tussen inzender en koper. De koper dient zich via de website Cot-stierenveiling.nl te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de veilingen van Cot-stierenveiling.nl. Na de registratie worden eventuele bezoekers en kopers door Stichting COT geverifieerd. Stichting COT kan te allen tijde zonder opgaaf van reden eventuele bezoekers en kopers weigeren om deel te nemen aan veilingen op Cot-stierenveiling.nl.

4. De koper die wenst te bieden dient zich via de website Cot-stierenveiling.nl te registreren op de voorgeschreven wijze van de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van alle veilingvoorwaarden. Verder verklaart koper door deelname aan een veiling juridisch meerjarig en bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende rund. Stichting COT behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van Stichting COT dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke hiervan wordt de koper uitgesloten van de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle informatie die door de koper aan Stichting COT wordt verstrekt bij de registratie volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper verklaard uitdrukkelijk dat deze informatie juridisch juist en volledig zijn en dat de persoonlijke verstrekte informatie van de koper zelf is. Mocht deze informatie, van welke aard ook al, op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht Stichting COT onmiddellijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen pertinent niet door een koper aan derden worden overgedragen, op welke wijze dit ook al kan gebeuren. Als de koper vermoedt dat iemand anders het wachtwoord van koper kent, moet de koper Stichting COT hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties op een veiling van Cot-stierenveiling.nl die voortvloeien uit het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van koper, ook in het geval van misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord van koper wanneer die in handen van derden terecht komt.

5. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de beschikbare diensten via de website Cot-stierenveiling.nl beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het volgen van de veiling via het internet en het als koper participeren aan een online veiling. Stichting COT neemt geen enkele verantwoordelijkheid, van welke aard ook al, voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld door het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Stichting COT stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Stichting COT is de bezoeker en de koper verplicht om de computer en/of elk ander apparaat dat koper en bezoeker gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen en afdoende te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die in omloop kunnen zijn via internet.

6. De runderen worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De foto’s, video’s, informatie en rapporten kunnen online worden bekeken. Indien inzender een minimale toewijzingsprijs voor zijn rund wil behalen die hoger ligt dan het vooraf ingestelde openingsbod, dient inzender zelf mee te bieden tot de gewenste minimale toewijzingsprijs wordt behaald.

7. De verkoop komt tot stand volgens Nederlands juridisch veilingrecht door middel van toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag, te verhogen met de wettelijk verschuldigde BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Stichting COT aangewezen en te duiden COT veilingmeester die een schriftelijke verklaring van de toewijzing van de kavels opmaakt.

8. Bovenop de hoogst geboden toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stichting COT een percentage van 6% (exclusief BTW) op deze toewijzingsprijs als commissie aan Stichting COT voor al haar diensten en de vergoeding van de veilingkosten. Stichting COT reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke onmiddellijk doch uiterlijk binnen 48 uur betaalbaar is en voorafgaand aan de levering van de runderen door de koper vereffend dient te worden op de rekening van de Stichting COT.

9. De runderen worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs is het hoogste bod, dat vermeerderd wordt met + 6% op deze toewijzingsprijs als commissie, wat resulteert in de nettoprijs, plus te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, hetwelk is het uiteindelijke afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van ieder willekeurig bod verbindt de koper zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna door een ander een hoger bod wordt geplaatst. Wanneer er geen enkel bod plaatsvindt verbindt de inzender van het rund zich om 6% van de inzetprijs, vermeerderd met de wettig verschuldigde BTW te betalen aan Stichting COT.

10. Het afrekeningsbedrag is door koper onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing aan de Stichting COT en betaalbaar tenminste binnen 48 uur na de toewijzing.

11. Het rund wordt op kosten van de inzender, op een door Stichting COT aangegeven tijdstip geleverd op Stichting COT. De inzender gaat akkoord dat er te allen tijde een klinische keuring kan worden gedaan op het ingezonden rund.  De inzender van het rund is ervoor verantwoordelijk dat het rund aan een halster gewend is vooraf aan de inzending en dat het rund aan de halster loopt voordat het rund bij het COT Opfok & Teststation wordt afgeleverd. Wanneer het rund klinisch wordt goed bevonden door een door de Stichting COT vooraf aangestelde dierenarts, wordt het rund toegelaten tot de veiling van Cot-stierenveiling.nl. Aflevering van het rund aan koper zal pas plaatsvinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op de rekening van Stichting COT. De aansprakelijkheid en het risico ten aanzien van de geveilde runderen gaat over van de inzender op de koper, onmiddellijk na fysieke levering van het rund aan koper. Het rechtsverband ten aanzien van geschillen ligt te allen tijde rechtstreeks tussen koper en inzender, van welke aard het geschil ook al, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de inzender en niet de Stichting COT aansprakelijk is voor iedere tekortkoming, van welke aard ook al, die de runderen na de veiling vertonen.

12. Het rund dient, op kosten van de koper, binnen 7 dagen na levering opgehaald te worden op het fysieke adres van Stichting COT. Na deze periode van 7 dagen zal Stichting COT stalgeld in berekening brengen die precies gelijk is aan het stalgeld tijdens de opfokperiode. Dit stalgeld bedraagt op dit moment €4,50 per dag, excl. BTW en exclusief alle overige kosten, van welke aard ook al, die Stichting COT nodig acht voor de verzorging van het rund.

13. Noch de inzender, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de Stichting COT de runderen, volledig op eigen verzoek en op enig moment dat het de Stichting COT goeddunkt, aan een veterinair onderzoek heeft onderworpen.

14. De informatie betreffende de runderen is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de runderen, zonder te pretenderen volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven, van welke aard ook al. Stichting COT is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de verstrekte informatie over een kavel door een inzender of een andere derde partij. Stichting COT is nimmer aansprakelijk voor enige drukfouten en/of materiële vergissingen, en/of privacy gevoelige zaken op haar website en/of online catalogus, foto’s en/of video’s. 

15. In geval van export van het rund naar het buitenland zal de koper na levering van het rund op kosten van koper aan Stichting COT een geldig exportdocument voorleggen.

16. Stichting COT zal zich ingeval zich een geschil voordoet tussen de inzender en de koper welke verband houdt met de veiling zoveel mogelijk zich inspannen om tussen partijen te bemiddelen en mogelijke oplossingen voorstellen. Mocht een van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing kan worden bereikt, beslist de kantonrechter. In dat geval zijn zowel inzender als koper elk voor hun eigen rechtskosten, van welke aard ook al, verantwoordelijk. Het Nederlands recht is van toepassing in geval van alle onopgeloste geschillen die kunnen ontstaan.

17. Bij geschillen van welke aard ook al geldt uitsluitend de Nederlandse tekst in deze voorwaarden. De vertaling van deze veilingvoorwaarden gedaan door de Stichting COT of door een andere partij in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

18. Bij het accepteren van deze COT online voorwaarden, die met name toegespitst zijn op de online veiling activiteiten van Cot-stierenveiling.nl, aanvaard u ook uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van van de Stichting COT.

 

Vervolg algemene voorwaarden van Stichting COT.  

Algemeen:

Toepasselijkheid:

Artikel 1:

1.1      De Stichting Centraal Opfok- & Teststation, hierna te noemen: Stichting COT organiseert veilingen van runderen, embryo's en sperma van de deelnemende stamboeken aan de Stichting COT.

1.2      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting COT en de eigenaar of diens vertegenwoordiger (hierna te noemen: 'de inbrenger') en op de relatie tussen de Stichting COT en de koper/bieder.

 

Verplichtingen Stichting COT:

ArtikeL2:

2.1      De Stichting COT is gehouden de runderen die zijn ingebracht als goed huisvader te beheren.

2.2       De Stichting COT is voorts gehouden tot de organisatorische afwikkeling van de koopovereenkomst middels het innen van kooppenningen en het in bezit stellen aan de koper van de ingebrachte runderen, zonder dat de runderen eigendom worden van de Stichting COT. De runderen blijven te allen tijde eigendom van de inzender en het eigendom gaat over op de koper onmiddellijk nadat het rund aan de koper wordt geleverd.

2.3       De Stichting COT verstrekt biednummers aan aspirant kopers. Deze biednummers worden verstrekt na opgave van de benodigde persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden door de Stichting COT zorgvuldig bewaard.

2. 4       De Stichting COT is verplicht voldoende tot uitdrukking te laten komen welke rassen deelnemen aan de veiling.

 

Informatie:

Artikel 3:

3.1      De catalogus is door de Stichting COT met de zorg samengesteld. De informatie over de afstamming is erop gericht een indruk te geven van de bloedlijnen van het ingebrachte rund. 

3.2      Het is de verantwoordelijkheid van de inbrenger om de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en de Stichting COT voor aanvang van de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden op de hoogte te stellen en daarbij aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht. De Stichting COT is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de catalogus.

3.3       De bieders zijn verplicht om op verzoek van de Stichting COT informatie te verschaffen over hun financiële solvabiliteit, waarbij zij bescheiden aan de Stichting COT dienen te overleggen waaruit deze solvabiliteit blijkt. Door deelname aan de veiling gaan de bieders uitdrukkelijk akkoord dat de Stichting COT deze informatie mag inwinnen bij eventuele derde partijen.

 

Veilingregels: (op diverse punten gewijzigd voor online veilingen, zie de online voorwaarden)

Artikel 4:

4.1   De leiding van de veiling is in handen van de veilingmeester. De veilingmeester wordt aangesteld door de Stichting COT. De veilingmeester heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van: het weigeren van biedingen; de toewijzing van de kavels en de gunning van de kavels. de veilingmeester kan zonder opgave van redenen een persoon als koper weigeren. Indien er naar het oordeel van de veilingmeester te weinig aspirant-kopers zijn kan hij in overleg met de coördinator besluiten de veiling geen doorgang te laten vinden. De veilingmeester is gemachtigd in overleg met de coördinator om de volgorde van de te veilen runderen te wijzigen of runderen uit de veiling te nemen. Mijn- of bodgelden worden vergoed tenzij anders wordt aangegeven.

4.2   De runderen worden in de eerste ronde bij opbod op geld gezet.

4.3   Degene met het hoogste bodgeld ontvangt 2%  exclusief 21% BTW van het biedbedrag.

4.4   De runderen en embryo's worden bij opbod verkocht met een minimum inzet van een nader te bepalen biedbedrag. Alle biedbedragen zijn exclusief BTW.

 

Geschillen:

Artikel 5:

5.1      Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Inbrengers:

Algemeen:

Artikel 6:

6.1      Bij het ter veiling aanbieden van runderen ontvangt de inbrenger een aanmeldingsformulier, welk formulier hij voor akkoord dient te ondertekenen, waarmee hij zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden.

6.2      De inbrenger verstrekt de Stichting COT opdracht en volmacht tot het op eigen naam, doch voor rekening en risico van de inbrenger, door middel van een openbare veiling ter verkoop aanbieden en verkopen van de door de inbrenger op het aanmeldingsformulier omschreven rund.

6.3    De Stichting COT is vrij naar eigen inzicht de runderen te verkopen en te gunnen.

6.4      De veiling zal geschieden onder toepasselijkheid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen veilingvoorwaarden. Deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden.

6.5      De inbrenger staat tegenover de Stichting COT in voor zijn beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot de ingebrachte runderen.

6.6      De inbrenger vrijwaart de Stichting COT voor alle aanspraken van derden welke enig recht op de door de inbrenger ingebrachte runderen doen gelden.

 

Verplichtingen inbrenger:

Artikel 7:

7.1      Inbrengers zijn verplicht hun runderen in een adequate conditie op het veilingterrein aan te leveren. De runderen die worden aangeleverd dienen voldoende gewend te zijn aan een kophalster en dienen aan het halster te kunnen lopen. Indien naar het oordeel van de Stichting COT de runderen hieraan niet voldoen, kan de Stichting COT de runderen weigeren.

7.2      De inbrenger verplicht zich om zodra het rund is aangemeld, de Stichting COT daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen het rund te veilen. Mocht de inbrenger om wat voor reden dan ook een rund niet ter veiling aanbieden, dan is hij aan de Stichting COT een vaste vergoeding verschuldigd van  € 300,-. Het bedrag wordt kwijt gescholden indien het rund naar aanmelding is gestorven, dan wel een deugdelijke dierenartsverklaring kan worden overgelegd waaruit met voldoende bewijs blijkt dat het rund niet ter veiling kan worden aangeboden.

7.3      De inbrenger is verplicht om de runderen aan te leveren op een door de Stichting COT bepaald tijdstip en locatie. De vervoerskosten zijn voor de inbrenger.

7.4      De inbrenger is verplicht kenbaar te maken het BTW nummer met betrekking tot BTW verplichtingen.

7.5      Voor embryo's is de inbrenger gehouden aan de Stichting COT een inbrengbedrag van € 25,00 per stuk te betalen.

7.6      Aangeboden embryo's en diepvriessperma dienen op zijn minst EU-gecertificeerd te zijn.

 

Veterinaire voorwaarden:

Artikel 8:

  1. De inbrenger gaat ermee akkoord dat de runderen daadwerkelijk, ‘s ochtends, voorafgaand aan de veiling veterinair worden gekeurd.
  2. De runderen zijn IBR en LEPTO en BVD gecertificeerd of op dierniveau onderzocht voordat de runderen worden aangeleverd en afstammingsonderzoek is reeds voorafgaand bepaald. De kosten hiervan zijn voor rekening van de inbrenger. Indien het nodig blijkt dat de runderen nogmaals op IBR, Lepto of BVD dienen te worden onderzocht, zal de Stichting COT hiervoor zorgdragen, maar de kosten, van welke aard ook al zijn voor de inbrenger.

8.3      Indien tijdens een onderzoek genoemd in het eerste lid van dit artikel 8 een situatie zich voordoet waarvan de Stichting COT van mening is dat dit aan de aspirant-koper dient te worden gemeld, verklaart de inbrenger zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Mocht de situatie een dergelijk gebrek opleveren dat de Stichting COT van het veilen van het rund afziet, verklaart de inbrenger zich hiermee tevens uitdrukkelijk akkoord.

8.4      Indien blijkt dat een rund nadat hij 24 maanden oud geworden is niet bevrucht (uitsluitend door het vruchtbaarheidsonderzoek van een bevoegde instantie) zal de koop teniet worden gedaan en wordt de stier op kosten van de koper terug bezorgd bij de inbrenger. De koper/bieder krijgt in dit geval het aankoopbedrag van inbrenger retour uitgezonderd de veilingkosten. De inbrenger gaat uitdrukkelijk akkoord met deze regeling en gaat tevens uitdrukkelijk akkoord met de conditie waarin het rund zich op dat moment bevindt. Als alternatief kan het rund onmiddellijk na de vaststelling van het vruchtbaarheidsonderzoek ter slacht worden aangeboden, waarbij de koper schadeloos wordt gesteld van het verschil in bedrag van slachtopbrengst en aankoopprijs.

 

Risico:

Artikel 9:

9.1      De ingebrachte runderen bevinden zich uitsluitend voor rekening en risico van de inbrenger, zulks totdat het risico overgaat op de koper. De inbrenger is voldoende op de hoogte dat haar ingebrachte runderen haar eigendom en voor haar risico blijft en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. De Stichting COT kan tijdens het gehele verblijf op het COT Opfok- & Teststation op geen enkele manier schade worden aangerekend, van welke aard de schade ook al. Ook kan de Stichting COT op geen enkele manier calamiteiten worden aangerekend, van welke aard de calamiteit ook al indien het ingebrachte rund ziek, verloren of beschadigd raakt of indien het rund een ander rund of persoon beschadigt, van welke aard de beschadiging ook al mag zijn.

9.2      De inbrenger en de koper/bieder verklaren ermee bekend te zijn en verklaren er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan dat de Stichting COT de runderen verzorgt tijdens de gehele periode op het COT Opfok- en Teststation.

9.3      De Stichting COT is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door runderen aan personen of eigendom van derden. De aansprakelijkheid blijft te allen tijde volledig voor risico en kosten bij de inbrenger.

9.4      De inbrenger is als bezitter ex artikel 6: 179 BW jegens de Stichting COT aansprakelijk voor door het rund toegebrachte schade aan het eigendom van de Stichting COT of eigendom door haar derde partij toegewezen persoon die de opfokperiode verzorgt.

 

Veilingverkoop:

Artikel 10:

10.1   De inbrenger vrijwaart de Stichting COT voor alle aansprakelijkheid ter zake welke de koper/bieder jegens de organisatie geldend mocht maken, zulks nu de Stichting COT optreedt als onmiddellijk vertegenwoordiger van de inbrenger.

10.2   De veiling wordt gehouden volgens het principe van opbieden, waarmee het basisbedrag wordt        vastgesteld. De opbieder heeft recht op een vergoeding van 2% exclusief 21% BTW van de Stichting       COT  te ontvangen. Dit bedrag wordt per bank uitgekeerd of verrekend via de Stichting COT.

 

Vergoeding Stichting COT:

Artikel 11:

11.1    Als vergoeding voor haar diensten heeft de Stichting COT jegens de koper aanspraak op een bedrag dat gelijk staat aan 8% van de op de veiling gerealiseerde koopsom exclusief 21% BTW. De minimumprovisie bedraagt €125,--  per rund exclusief 21% BTW.                                                           

 

Kopers/bieders:

Verplichtingen:

Artikel 12:

12.1    Iedere bieder of koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden of gekocht en is voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk zonder zich op de aansprakelijkheid van een derde, namens wie hij stelt gehandeld te hebben, jegens de verkoper een beroep te kunnen doen.

12.2a  De koper of bieder dient zijn verplichtingen terstond na de veiling te voldoen aan de Stichting COT. Betaling van de koopsom dient te geschieden in contante Euro's of door middel van een eenmalige machtiging tot automatische incasso welke machtiging terstond bij aankoop van het rund dient te worden ondertekend.    

12.2b De buitenlandse koper of bieder dient eveneens zijn verplichtingen terstond na de veiling te voldoen aan de Stichting COT. Met dien verstande, betaling van de koopsom in contante Euro's of per bank binnen 7 dagen volgend op de veiling. Bovendien geldt voor een ieder, die dieren in quarantaine laat plaatsen, dat de gekochte dieren gecertificeerd LEPTO,IBR en BVD vrij zijn, maar dat aanvullende en/of meerdere onderzoeken nooit kan leiden tot te niet doen van de koop, dus ten allen tijde is men verplicht te betalen. Mocht zich de situatie voordoen, dat een dier niet goed scoort m.b.t. een aanvullend/extra onderzoek, dan is dat voor risico en rekening van de koper. Alle quarantaine kosten  €4,50 per dag en onderzoeken en NVWA kosten zijn voor rekening van de koper. De NVWA kosten dienen bij koop terstond betaald te worden tegelijkertijd met de stier en de overige kosten, de NVWA kosten zijn afhankelijk van hoeveel stieren er in quarantaine staan.

12.3    Indien op de dag van de veiling blijkt dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de Stichting COT het recht het verkochte rund opnieuw te veilen, waarbij eventuele biedingen door de oorspronkelijke koper worden genegeerd. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van de her veiling aan de Stichting COT te voldoen, terwijl hij geen aanspraken heeft in geval van een hogere opbrengst.

12.4    De koper dient onmiddellijk na gunning onder vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen.

12.5    Betaling aan een ander dan de Stichting COT bevrijdt de koper noch de verkoper/inbrenger van betalingsverplichtingen jegens de Stichting COT.

12.6    Alle te veilen runderen worden verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van de toewijzing/gunning van de veiling en aflevering aan koper bevinden met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Geen koper kan zich beroepen op een onjuiste omschrijving, benaming of verdere vermelding.

12.7    De bieder/koper is verplicht kenbaar te maken onder welk BTW nummer zij geregistreerd staat met betrekking tot BTW verplichtingen, koper/bieder is verplicht dit schriftelijk op het formulier met een biednummer in te vullen. In geval van buitenlandse kopers dienen deze kopers een geldig BTW nummer te overleggen, waardoor zij gevrijwaard zijn van BTW op het te leveren rund. De BTW op provisies blijft ook voor buitenlandse kopers betaalbaar.

12.8   Er zal nimmer worden geleverd aan kopers uit sanctie landen, waarop een sanctie met koop en verkoopverbod rust. Bieders uit deze sanctie landen worden geweigerd om te bieden.

 

Eigendomsvoorbehoud:

Artikel 13:

13.1    Totdat de koper volledig heeft betaald, dat wil zeggen zowel de koopsom, opgeld, als eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten aan de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenaar van het verkochte rund, zelfs al mocht de koper in het houderschap van de gekochte zaak zijn gesteld.

13.2    Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de koper, indien hij in het houderschap van het gekochte rund is gesteld, verplicht:

  • het verkochte rund te verzekeren tegen diefstal, schade of overlijden:
  • aan de verkoper op eerste verzoek opgaaf te doen van de verblijfplaats van het verkochte rund;
  • aan de verkoper toestemming te verlenen tot het ophalen van het verkochte rund en voorts verkoper het recht te geven tot het betreden van alle plaatsen die noodzakelijk zijn om het rund op te halen;
  • het verkochte rund op eerste verzoek van de verkoper ter hand te stellen.

 

Verwijdering en afgifte van runderen:

 

Artikel 14:

14.1    Alleen bij volledige afhandeling van betaling wordt de map met eigendomspapieren verstrekt, waarna afvoer mogelijk is en tevens de juridische aansprakelijkheid op de nieuwe eigenaar overgaat. De koper zal het gekochte rund uiterlijk direct na afloop van de veiling van het veilingterrein verwijderen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, heeft de Stichting COT het recht het rund van het veilingterrein te verwijderen en elders te stallen, waarbij alle kosten voor rekening zijn van de koper. Koper gaat met deze voorwaarde uitdrukkelijk akkoord.

14.2    Indien onmiddellijke verwijdering van het veilingterrein niet mogelijk is, dient terstond met de locatiehouder overlegd te worden over de mogelijkheden van een langer verblijf van het rund op het veilingterrein. De maandag volgend op de dag van de veiling is de uiterste ontvangst/ dag van afhalen, daarna wordt op kosten van de koper transport geregeld. 

14.3    De Stichting COT is niet verplicht het rund af te geven indien de koper niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Versie 23-09-2020

 


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.